5. Levensonderhoud…

WACHTLIJST:

Momenteel is de wachttijd voor nieuwe cliënten dusdanig opgelopen, dat de wachtlijst is gesloten voor nieuwe cliënten. Eerst zullen de cliënten die reeds op de wachtlijst staan een aanbod krijgen.

Tarieven:

Therapieën volwassenen
(vanaf 18 jaar)  
Therapieën voor volwassenen lopen via stichting 1nP, u kunt zich hiervoor aanmelden via de site van 1nP. (www.1np.nl). Daar klikt u op aanmelden en volgt de aanwijzingen verder.
Over het algemeen wordt uw therapie vergoed door uw zorgverzekering en betaalt u alleen uw eigen bijdrage (per jaar).
Therapieën jeugd
(tot 18 jaar)
Therapieën voor jeugdcliënten lopen sinds 2020 niet meer via 1nP. Ik heb ook géén contracten met gemeentes.
Voor jeugdcliënten is soms een ‘eenmalige’ opdracht met een gemeente af te sluiten, soms kan iets via een PGB en soms ook via een onderaannemerschap. In andere gevallen zult u zelf moeten betalen.
Supervisies of leertherapie:
(1) individueel

(2) tweetallen

(3) drietallen 
(1) Dubbele sessies (90 minuten +
30 minuten voorbereiding) €200,00

(2) Dubbele sessies (120 minuten + 45 minuten voorbereiding) €300,00
(voor 2 personen samen)

(3) Op aanvraag en in overleg
Workshops, cursussen en trainingen ten behoeve van instellingen en / of bedrijven,
of ook webinars, symposia, etc.
Prijzen op aanvraag. Ik ben geregistreerd als docent in het CRKBO register, waardoor ik ben vrijgesteld van btw.
Psychodiagnostisch onderzoek, inclusief uitwerking en verslaglegging: 
niveaubepalingOp aanvraag en in overleg
persoonlijkheidsonderzoekOp aanvraag en in overleg
specialistisch onderzoek, bijvoorbeeld naar ADHD, autisme, dissociatie, psychiatrische problematiekOp aanvraag en in overleg
neuropsychologisch onderzoekOp aanvraag en in overleg
combinatie van onderzoeken bijvoorbeeld zowel een niveaubepaling als een neuropsychologische screening als een onderzoek naar manier van omgaan met stress… Op aanvraag en in overleg
Financiering volwassen cliënten

Ik ben een overeenkomst aangegaan met Stichting 1nP. Dit betekent dat voor de Basis GGZ (BGGZ) en voor de Specialistische GGZ (SGGZ) alle aanmeldingen via de site van 1nP lopen. U kunt op de site zoeken naar professional op naam voor ofwel de BGGZ, ofwel de SGGZ en vervolgens zoeken op naam. Wanneer u zoekt op ‘van de Blokenhoeve’ komt u bij mij uit. Ook kan ik als medebehandelaar van een andere hoofdbehandelaar eventueel werken. Let vooral voor/bij aanmelding dat u de wettelijk vereiste aanmeldingsbrief gebruikt. U kunt hiervoor een voorbeeld van de site van 1nP halen. Mijn zorgverlenernummer (AGB-code) is: 94-004843 en de praktijkcode is: 94-055002

Financiering jeugdcliënten

Voor jeugdcliënten bestaat de mogelijkheid de kosten zelf te voldoen, of om via een Persoon Gebonden Budget (PGB) uw eigen zorg en uw eigen deskundigen in te huren. Meer informatie over PGB en de mogelijkheden hiertoe vindt u bij het zorgkantoor in uw regio. Ook vindt u veel informatie op www.pgb.nl Jeugdigen kunnen verder in overleg met hun gemeente gaan, om te kijken óf er mogelijkheden zijn voor een ‘eenmalige opdracht” voor onderzoek en/of therapie. Ook bestaat soms de mogelijkheid om in ‘onderaannemerschap‘ van een door de gemeente gecontracteerde zorgaanbieder te werken.

Aan de prijzen op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Het kan zijn dat uw situatie afwijkt en dat daarom in uw geval er andere bedragen in rekening worden gebracht. Voor de meest actuele prijzen, vraagt u informatie bij uw zorgverzekeraar, of gaat u in overleg met uw behandelaar.

Algemene Betalingsvoorwaarden (naar NIP model)

Artikel 1. Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek- en behandelingsovereenkomsten, supervisie- en leertherapie-overeenkomsten, evenals overeenkomsten tot het verzorgen van lezingen, cursussen, workshops, webinar, et cetera, zowel mondeling als schriftelijk, aangegaan tussen Praktijk Chaya en haar cliënt(en) en opdrachtgevers.
Artikel 2.a. Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van het onderzoek en/of de behandeling worden geannuleerd. Bij niet annuleren of bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is Praktijk Chaya gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen.
Artikel 2.b. Opdrachten tot uitvoering van een lezing, workshop, et cetera, moeten minimaal 1 week voor het tijdstip van geven worden geannuleerd. Bij niet annuleren, of bij annuleringen binnen 1 week voor uitvoering van de opdracht, is Praktijk Chaya gerechtigd de gereserveerde tijd aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
Artikel 3.a. Praktijk Chaya stuurt na het onderzoek en/of de behandeling een factuur naar de cliënt. Afhankelijk van het soort zorg, is dit aan het einde van het DBC (SGGZ), of prestatie (BGGZ) en gebeurt dit, namens Praktijk Chaya, door stichting 1nP in geval het volwassenen betreft. Wanneer behandelingen langer dan een jaar duren, wordt deze rekening steeds 1 jaar na start of verlenging van de behandeling verzonden. In principe worden facturen rechtstreeks met uw zorgverzekeraar verrekend en ontvangt u van hen alleen nog een rekening voor (eventueel nog resterende) eigen bijdrage over betreffend jaar. Indien uw behandeling en of onderzoek buiten 1nP om gebeurt, zoals bij jeugd, of in geval van supervisies of scholing, ontvangt u zelf een rekening van Praktijk Chaya.
Artikel 3.b. Praktijk Chaya stuurt na uitvoering van de supervisie en/of opdracht, lezing, cursus, workshop, et cetera. een factuur volgens afspraak. In geval van supervisie en/of leertherapie, stuurt Praktijk Chaya de factuur in principe naar supervisant. Deze kan vervolgens zelf eventueel de factuur bij een werkgever indienen voor vergoeding, indien daar afspraken over zijn.
Artikel 4. De door Praktijk Chaya aan de cliënt of opdrachtgever gedeclareerde kosten voor het onderzoek en/of de behandeling en/of geleverde diensten, dienen door de cliënt of opdrachtgever binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.
Artikel 5. Indien door de cliënt of opdrachtgever aan Praktijk Chaya machtiging is verleend tot bankincasso, dan wordt hiervan eerst op zeven dagen na de factuurdatum gebruik gemaakt.
Artikel 6. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, of indien binnen zeven dagen na de onder art. 5 bedoelde handeling geen betaling is ontvangen, is de cliënt in verzuim.
Artikel 7. Bij niet betaling binnen 30 dagen na factuurdatum zal Praktijk Chaya de cliënt / opdrachtgever eerst een kostenloze betalingsherinnering sturen, waarin de cliënt / opdrachtgever nog twee weken de kans krijgt tot betaling zonder extra kosten. In deze brief waarschuwt Praktijk Chaya de cliënt / opdrachtgever uitdrukkelijk dat na twee weken incassokosten worden berekend, met vermelding van hoe hoog deze kosten zijn.
Artikel 8. Voldoet de cliënt / opdrachtgever binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen dan is Praktijk Chaya zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.
Artikel 9. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de invordering van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de cliënt / opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op maximaal 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 40,-.
Artikel 10. Bij herhaalde conflicten over de betaling, kan de vertrouwensband tussen de cliënt / opdrachtgever en Praktijk Chaya onder grote druk komen te staan. Dit kan er uiteindelijk toe leiden dat Praktijk Chaya zich genoodzaakt ziet de professionele relatie op te schorten, dan wel op te zeggen, omdat zij van mening is dat er sprake is van een ‘gewichtige reden’ voor beëindiging.